Algemene Voorwaarden

Via deze link kunt u onze algemene voorwaarden downloaden. Ze staan ook hieronder vermeld.

Algemene Handelsvoorwaarden van Exaltation BV, gevestigd en kantoorhoudende te Groethofstraat 103, 5916PA Venlo.

Artikel 1.

Toepasselijkheid der voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en verkoopovereenkomsten aan derden gedaan, door Exaltation BV, verder te noemen opdrachtnemer, alsmede op alle overeenkomsten met betrekking op de uitvoering van werkzaamheden, aanneming van werk daaronder begrepen, door opdrachtnemer met derden. Wijzigingen in enige overeenkomst tussen opdrachtnemer met derden aangegaan en afwijkingen van deze voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en derden, verder te noemen opdrachtgever, zijn overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van de algemene en/of bijzondere voorwaarden van opdrachtgever is uitgesloten, tenzij opdrachtgever de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard. Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden, zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen.

1.3 Alle offertes worden gedurende een maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
1.4 Alle offertes geschieden onder een voorbehoud van onvoorziene omstandigheden. Alle meerkosten die uit deze omstandigheden voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen apart in rekening worden gebracht.

Artikel 2.  Overeenkomst

2.1 Mondelinge overeenkomsten gelden slechts als deze door ons schriftelijk zijn bevestigd. Ook op deze overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 In principe worden door opdrachtgever gesloten overeenkomsten van koop en/of aanneming van werk pas van kracht door onze schriftelijke bevestiging. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van personeel binden opdrachtnemer niet, voor zover zij niet schriftelijk door het betreffende personeelslid of door opdrachtgever zelf zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel wordt door opdrachtnemer in dit verband beschouwd alle werknemers en medewerkers die zelf geen procuratie hebben.

2.3 Iedere overeenkomst door of met opdrachtnemer gesloten, is van rechtswege ontbonden, zonder dat daartoe enige nadere opzegging is verricht, met de gehoudenheid van de opdrachtgever tot vergoeding van alle door opdrachtnemer geleden schade, kosten en interesten, indien de opdrachtgever:

a overlijdt of tot liquidatie van zijn bedrijf of zaken besluit;
b surséance van betaling aanvraagt of diens faillissement wordt aangevraagd dan wel uitgesproken;
c beslagen wordt op zijn roerende en/of onroerende goederen;
d bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheden heeft verzwegen, voor zover die onjuistheden, onvolledigheden of verzwijgingen van dien aard zijn dat opdrachtnemer de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten als deze de ware stand van zaken gekend zou hebben.

2.4 Bij binnenlandse orders van netto minder dan 350 euro gelden orderkosten van 10 euro. Tenzij het pakket groter is dan 1,25 meter of zwaarder is dan 25 kg. In dit geval worden de werkelijke kosten doorberekend. Voor buitenlandse orders gelden afwijkende orderkosten. Deze zullen aan de betreffende opdrachtgevers bij hun eerste opdracht bekend worden gemaakt.

Artikel 3. Kwaliteit en omschrijving

3.1 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever de zaken te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader omschreven in de offerte, dan wel in de koopovereenkomst is aangegeven.

3.2 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever hem zaken te leveren, die in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters en/of modellen die door de opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 4. Verpakking, verzending en levering

4.1 De opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever om de te leveren zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De opdrachtgever draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

4.2 Tenzij anders afgesproken, geschiedt de levering af magazijn Venlo, onder rembours.
4.3 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering, dient de wederpartij Exaltation BV schriftelijk binnen 5 werkdagen in gebreke te stellen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud en risico bij koop

5.1 Opdrachtnemer behoudt zich het eigendom voor van de geleverde zaken tot de algehele betaling van de koopprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, alsmede alle openstaande vorderingen inzake eerdere leveringen, heeft plaatsgevonden. Het eigendom van en het risico voor de zaken gaan op de opdrachtgever over bij levering en volledige betaling.

5.2 Gedurende de tijd dat de zaken nog geen eigendom van de opdrachtgever zijn geworden, is de opdrachtgever niet bevoegd deze zaken te vervreemden, of op enige andere wijze te bezwaren en is de opdrachtgever gehouden deze zaken als een goed huisvader te beheren. Opdrachtgever is slechts gerechtigd deze zaken, waarvan opdrachtnemer eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, in het kader van opdrachtgevers normale bedrijfsuitoefening.

5.3 Indien er een gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van de zaken uit te stellen, totdat de opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.

5.4 Opdrachtnemer, of haar gemachtigde, is te allen tijde gerechtigd binnen te treden in de lokaliteiten waar het geleverde zich bevindt, zolang de koopprijs niet is voldaan. De opdrachtgever verplicht zich hiertoe medewerking te verlenen en geeft bij deze opdrachtnemer of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.

Artikel 6. Retentierecht

Exaltation BV is bevoegd om alle zaken of andere goederen welke Exaltation BV van de wederpartij onder zich heeft, terug te houden totdat alle vervallen vorderingen door de wederpartij zijn voldaan.

Artikel 7. Overmacht

7.1 De in artikel 4 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de opdrachtnemer door oorzaken, die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.2 Indien door overmacht de levering langer dan twee maanden wordt uitgesteld, zijn zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de opdrachtnemer slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

7.3 Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschades welke ontstaan zijn door datum gerelateerde storingen in geleverde apparatuur.

Artikel 8. Garantie en Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemer stelt zich zowel tegenover opdrachtgever als tegenover afnemers van de opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan de zaken optredende tijdens de garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de opdrachtgever of een afnemer van deze, de zaken gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing, of anderzijds bij het gebruiken fouten maakt. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkige zaak, of tot vervanging van die zaak, of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de opdrachtnemer.

8.2 De factuurdatum van de factuur van Exaltation BV waarop de geleverde artikelen staan vermeld, is de ingangsdatum van de garantietermijn. Opdrachtgever ontvangt op alle artikelen waarop dit van toepassing is 2 jaar fabrieksgarantie. Deze garantie is als volgt opgebouwd: In de eerste 6 maanden verzorgt opdrachtnemer een volledige garantie inclusief het ophalen en retourneren van de door opdrachtgever ter garantiebehandeling aangeboden artikelen. Er dient voor iedere retournering ongeacht de aard te allen tijde een retouropdracht (RMA) te worden aangevraagd. Zonder RMA is behandeling nooit mogelijk en neemt opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid voor de geretourneerde artikelen. Na de eerste 6 maanden en tot en met het 2e jaar dient de opdrachtgever na het aanvragen van een Retouropdracht (RMA), zelf de ter garantiebehandeling aangeboden artikelen te retourneren. Het terugsturen van de in garantie behandelde artikelen zijn na de eerste 6 maanden en tot en met het 2e garantie jaar voor kosten van de opdrachtgever.In het 2e jaar is alleen fabrieksgarantie van toepassing. Buiten de fabrieksgarantie vallen alle slijtbare delen. Dit is ter beoordeling van opdrachtnemer. Op lampen wordt geen garantie gegeven. Indien garantie geclaimd wordt, dient opdrachtgever altijd een factuur te overleggen. Indien opdrachtgever geen factuur kan overleggen, vervalt elk recht op garantie.

8.3 Behoudens het in dit artikel omtrent garantie vermelde, sluit opdrachtnemer iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de Wet niet dwingend is geregeld c.q. dwingend uit de Wet voortvloeit. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst dan wel het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag, overtreffen.

Artikel 9. Prijs en Betaling

9.1 De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het aanbod geldende kostenposten. Veranderen deze, dan behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor, de op de dag van de levering geldende prijzen (bijvoorbeeld betreffende dagprijzen aluminium, koersen e.d.) te berekenen. Kosten die niet in de koopprijs zijn inbegrepen, zoals bijvoorbeeld vrachtkosten, zullen apart in rekening worden gebracht.

9.2 De opdrachtgever is verplicht de betaling binnen 30 dagen, zonder kosten voor de opdrachtnemer, te voldoen op de op de factuur vermelde bankrekening, tenzij op de orderbevestiging anders is overeengekomen.

9.3 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in euro’s te geschieden door storting of overmaking op de factuur aangegeven bankrekening. Als betaling niet binnen 30 dagen na factuurdatum is verricht, is opdrachtgever in verzuim en zal opdrachtnemer aan de consumenten wettelijke rente ex artikel 6:119 BW in rekening brengen. Handelt opdrachtgever in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan zal opdrachtnemer de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW in rekening brengen. Het retentierecht van de opdrachtgever alsook compensatie van de koopprijs met tegenvorderingen van welke aard dan ook, is uitgesloten

9.4 Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van een week, dan wel in strijd handelt met enige bepaling in de overeenkomst, blijkt onjuiste mededelingen te hebben gedaan, in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, of beslagen wordt op aan hem toebehorende zaken, dan wel onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel daarvan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent, is de opdrachtnemer bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade zoals winstderving, transportkosten en overige kosten.

9.5 Indien wegens het niet nakomen van betalingsverplichtingen wordt overgegaan tot het nemen van buitengerechtelijke maatregelen, komen de kosten hiervan voor rekening van de opdrachtgever, met een minimumbedrag van Euro 250,00.

9.6 Achterstallige betalingen zijn wij verplicht te melden bij Atradius kredietverzekering

Artikel 10. Reclames

10.1 Eventuele reclames dienen binnen tien werkdagen na ontvangst van de factuur schriftelijk of per fax bij de opdrachtnemer bekend gemaakt te worden. Hierna worden geen reclames in behandeling genomen.

10.2 Opdrachtnemer is slechts verplicht van een ingediende reclame kennis te nemen, wanneer de betrokken opdrachtgever op het moment van het indienen van zijn reclame aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan, ongeacht uit welke overeenkomst tussen hem en opdrachtnemer die verplichting moet voortvloeien.

10.3 Transportschades dienen binnen 1 werkdag na ontvangst van de zending bij de opdrachtnemer gemeld te worden.

10.4 Eventuele retourzendingen dienen altijd franco verstuurd te worden. Er dient bij iedere retourzending een schrijven te zijn met de reden van retourzending. Niet-franco zendingen worden geweigerd tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 11. Ontbinding

11.1 De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst, na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de Beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel hiervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen  als boedelschuld  erkent.

11.2  Door de ontbinding worden over en weer bestaande  vorderingen  onmiddellijk  opeisbaar.

Artikel 12. Toepasselijk recht en Forumkeuze

12.1    Alle aanbiedingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.

12.2    Alle geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter, behorende bij de vestigingsplaats van opdrachtnemer, behoudens de bevoegdheid van opdracht-nemer het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de woon- c.q. vestigingsplaats van opdrachtgever te brengen.

Venlo, augustus 2017

×
×
×
×
×
×
×